info@thefortunefactory.nl +31 (0)30 30 320 90

Eindejaarstips

11 November 2015
No Comments

VAR gaat wijzigen in 2016
Lange tijd is het onduidelijk geweest wanneer de nieuwe regelgeving voor de VAR zou komen. De ingangsdatum lijkt nu te staan op 1 april 2016. Vanaf die datum moet iedere overeenkomst met een opdrachtgever beoordeeld worden door de belastingdienst. Er mag ook gewerkt worden met voorbeeldovereenkomsten van de website van de belastingdienst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffing en premie werknemersverzekeringen in te houden. De VAR uit 2014 en 2015 blijft geldig tot de ingangsdatum van deze nieuwe wetgeving.

Maak gebruik van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Als je in 2015 een bedrag tussen € 2.301 en € 309.693 investeert in bedrijfsmiddelen voor je onderneming, dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De kleinschaligheidsaftrek bedraagt meestal 28% van het geïnvesteerde bedrag. Niet alle investeringen komen in aanmerking. Het moet in ieder geval gaan om een investering van minimaal € 450.

Premie lijfrente storten
Als er een pensioentekort is mag er in veel gevallen zelf een oudedagsvoorziening opgebouwd worden via een lijfrente. Wij kunnen berekenen of je pensioentekort voldoet aan de voorwaarden voor premie aftrek. Als je dan nog voor 1 januari de premie stort, kan je dit opvoeren als aftrekpost bij je aangifte inkomstenbelasting 2015.

Afbouw oudedagsreserve
Als er een oudedagsreserve op de balans van de eenmanszaak staat kan het interessant zijn nog dit jaar de voorziening (deels) af te bouwen door een storting in de lijfrentespaarrekening of –verzekering. Dit kan er ook voor zorgen dat er in de toekomst voldoende ruimte blijft voor verdere opbouw van de oudedagsreserve.

Hypotheek
Sparen levert op dit moment weinig op en de box 3 heffing is daardoor fors. Als je een reserve hebt opgebouwd dan kan het interessant zijn om een deel van de hypotheek boetevrij te gaan aflossen. Als je een spaarhypotheek hebt kan een extra storting in je bankspaarrekening of spaarverzekering heel aantrekkelijk zijn. Hier krijg je vaak een mooie rente en daarnaast betaal je hierover geen box 3 heffing.
Als deze reserves in de b.v. zitten kan oversluiten van de hypotheek van de bank naar de b.v. ook een aantrekkelijke optie zijn.

BTW suppleties
Sinds enige tijd merken wij dat de belastingdienst in de praktijk meer controles uitvoert of de btw suppleties van alle voorgaande jaren ingediend zijn. Er kunnen anders forse boetes volgen. Om dit te voorkomen gaan we er vanuit dat wanneer je akkoord gaat met de jaarrekening, je ook akkoord gaat met het indienen van de btw suppletie. Zo zorgen we ervoor dat ieder jaar de btw suppleties meteen afgehandeld worden.

Voorlopige aanslag/teruggaaf
Sinds 2014 brengt de belastingdienst rente in rekening als blijkt dat je belasting moet bijbetalen na het indienen van de aangifte. Deze rente bedraagt 8,05% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de inkomstenbelasting. De rente gaat in vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar waarop de aanslag betrekking heeft. Een goede inschatting van de voorlopige aanslag of teruggaaf is dus belangrijk. We horen dan ook graag tijdig als er zich wijzigingen in je situatie voordoen. Denk hierbij ook aan het doorgeven van het oversluiten van je hypotheek naar een lager rentepercentage.

Fiscaal voordelige auto
Het fiscale voordeel van de plug-in hybride auto’s gaat langzaam verdwijnen. Als je na 1 januari 2016 een plug-in hybride auto aanschaft, wordt de bijtelling voor privé gebruik 15% in plaats van het huidige 4%. Alleen de echte elektrische en de echte waterstof auto houden nog het percentage van 4%. Als je nog voor 1 januari a.s. een auto aanschaft blijft het huidige percentage overigens wel 60 maanden lang gelden.
De lage bijtelling is niet het enige voordeel van de elektrische auto. De Milieu investeringsaftrek (MIA) kan ook onder voorwaarden worden toegepast, evenals een verlaging/vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting. Laat ons tijdig weten als je voornemens bent een fiscaal voordelige auto aan te schaffen, de MIA moet namelijk binnen 3 maanden na aanschaf worden aangevraagd.

Gebruikelijk loon directeur-groot aandeelhouder
Als DGA word je geacht een minimaal gebruikelijk loon te genieten. De regels hiervoor zijn in sommige gevallen veranderd. Aangezien het gebruikelijk loon in deze gevallen afhankelijk is van het resultaat van de vennootschap, is het mogelijk dat het loon niet ieder jaar gelijk is. De belastingdienst gaat dit steeds scherper controleren. Wij zullen hier dus ook scherper naar gaan kijken.

Fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie
Er bestaan diverse fiscale interessante maatregelen die veel geld kunnen opleveren voor innoverende ondernemers, zoals de innovatiebox, research- en developmentaftrek (RDA) en de afdrachtsvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Het gaat hierbij om de gemaakte kosten voor onderzoek en ontwikkeling die gedaan worden binnen de eigen onderneming. Om gebruik te kunnen maken van deze regelingen moet wel voor de start van de werkzaamheden een aanvraag worden ingediend.

Leningsovereenkomst
De fiscus kijkt steeds kritischer naar leningen welke door je bv worden verstrekt. Dit kunnen zowel leningen aan privé zijn of naar andere (verbonden) vennootschappen. Zorg dus voor een leningsovereenkomst en voor een onderbouwing van de voorwaarden waaronder de lening is aangegaan. Wij kunnen daarbij behulpzaam zijn.

BV of eenmanszaak?
Aan het eind van het jaar is het goed om nog een keer kritisch te kijken of de huidige bedrijfsvorm nog wel de meest optimale is. Er kunnen fiscale motieven, maar ook andere motieven (zoals aansprakelijkheid) zijn om te gaan ondernemen vanuit een BV of juist de BV te gaan verlaten. Of een BV fiscaal aantrekkelijk is hangt af van diverse omstandigheden, maar de winsten dienen in ieder geval wel ruim boven de € 100.000 te liggen.

BTW terugvragen uit andere EU-lidstaten
Via het elektronische portaal van de Nederlandse belastingdienst kan tot 1 oktober 2016 btw worden teruggevraagd die in 2015 in andere EU-landen is betaald. De Nederlandse belastingdienst stuurt deze teruggaaf door naar het land van teruggaaf.

BTW oninbare vorderingen
Als de in rekening gebrachte factuur niet wordt betaald, ondanks diverse pogingen, vraag de afgedragen btw dan terug bij de belastingdienst. Hiervoor moet een afzonderlijk teruggaaf verzoek worden ingediend, dit mag niet via de normale btw aangifte worden verrekend. Dit verzoek moet binnen een maand worden ingediend na het tijdvak waarin duidelijk is geworden dat er definitief niet meer zal worden betaald. Schroom niet onze hulp hierbij in te schakelen.

Fiscale en financiële planning
Een goede planning kan in sommige gevallen een leuke som geld opleveren. Is het verstandig de hypotheek af te lossen? Zal ik lenen of schenken aan de kinderen voor de aankoop van hun woning? Kan ik de box 3 heffing verlagen door mijn spaargeld op een andere manier aan te wenden? Heb ik fiscaal nog meer ruimte om pensioen op te bouwen? Hoe staat ik er financieel voor als ik arbeidsongeschikt zou worden? Wij kunnen dit alles op een rij zetten voor je. Een goede planning maken, vraagt natuurlijk wel een kleine investering, maar kan ook een nog veel groter bedrag opleveren.